De Wuiluspliessie

Zeej hebbe ás taak ’t bescherme ván ózze Prins en ’t in gaoje bane leije ván de Gekke Maondaag. Vaerder keure zeej ok hiel kritisch de Veldese kroege. Kroege die aan de kwaliteit vóldaon kriege ’t bord “Erkind Wuiluspliessie Lokaal”

De kern ván de Wuiluspliessie wördt tiggewaordig aangevuld mit vrinde ván ’t Trio, zoeëdát zeej ok de Gekke Maondaag same kinne belaeve.

De Wuiluspliessie besteit oet haofpliessie-agent Luc Bloemen, Bradley Hafmans, Stijn Houben en Dirk Berden.