Privacyverklaoring

G.M.V. De Wuilus hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw gegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. G.M.V. De Wuilus houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Beleid document.

 Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de
doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

 Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

 Op de hoogte zijn van uw rechten over uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Beleid of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te
nemen kan dit via; E-mail: sikkertariaat@dewuilus.nl

Verwerking van persoonsgegevens van leden, oud-leden en sponsoren
Persoonsgegevens van (oud)leden en sponsoren worden gebruikt voor de volgende doelstellingen:

 Administratieve doeleinden (registratie van contributiebetaling c.q. sponsorgelden).
 Verzending van poststukken, uitnodigingen voor evenementen, vergaderstukken en flyers.
 Het telefonisch of per mail benaderen van leden.

E-mails die verstuurt, dan wel doorgestuurd worden, versturen wij altijd in bcc (blind carbon copy). Grondslag voor deze persoonsgegevens is de door uzelf versterkte informatie bij aanmelding als lid of sponsor
van G.M.V. De Wuilus.

Voor bovengenoemde doelstellingen kan G.M.V. De Wuilus de volgende gegevens van u vragen:

 Naam (voornaam, achternaam, voorletters)
 Geslacht
 Adres
 Woonplaats
 Telefoonnummers (vast en/of mobiel)
 E-Mail adres
 Geboortedatum
 Eventuele naam van uw partner
 Bankrekeningnummer

Bewaartermijn gegevens van leden, oud-leden en sponsoren:
Uw persoonsgegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen. Na beëindiging van het lidmaatschap of sponsorschap worden de gegevens gearchiveerd. Indien gewenst kunnen de gegevens na beëindiging van het
lidmaatschap te allen tijde worden vernietigd. In dat geval zullen gegevens in de financiële administratie nog tot maximaal 7 jaar bewaard worden.

Gegevens minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers.

Verstrekking gegevens aan derden
De gegevens die u aan ons verstrekt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is vooruitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 Het printen en verzenden van brieven, de Wuiluskrant, uitnodigingen, facturen e.d.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Verstrekking gegevens buiten de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van n u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 Alle personen die namens G.M.V. De Wuilus van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 Wij maken back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Let op: onze privacyverklaring is niet van toepassing op eventuele websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites van derden te
lezen alvorens hier gebruik van te maken.

Rechten betreffende uw gegevens
U hebt recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons
of door één van onze verwerkers. Wij kunnen u vragen om zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan verzoeken wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
Indien wij bij een klacht niet tot overeenstemming zouden komen, betreuren wij dit oprecht en heeft uiteraard altijd de mogelijkheid en het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Beeld en/of geluidsopnamen
Tijdens al onze evenementen worden er beeld- en geluidsopnamen gemaakt ten behoeve van publicaties in onze (social) media en overige media (posters, flyers, advertenties. Bij deelname aan onze activiteiten en evenementen als bezoeker geeft u stilzwijgend toestemming aan de organisatie om video- en foto-beelden te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren. Personen hebben het recht achteraf opnamen eventueel tijdig te laten verwijderen.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.
Contactgegevens;
G.M.V. De Wuilus
Secretariaat: de heer R. Ripmeester
Schoolstraat 24
5941 GC Velden
E-mail: sikkertariaat@dewuilus.nl