Mit ’n lach en ’n traon, ein oètbundig en fantastisch slotstuk ván ein paar waanzinnige daag! ‘T plein is inmiddels laeg en opgeruumd, mar veer daag lang stond ’t op de kop; ’t decor ván ’t machtigste en moeijste fieës ván Velde! 🤩Ván veur wies achter, ván A wies Z – De Sport, Het Wapen van Velden en De Wuilus bedanke óg vur óg enthousiasme! 𝘎𝘦𝘬𝘬𝘦 𝘔𝘢𝘰𝘯𝘥𝘢𝘢𝘨, 𝘻𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳 𝘰𝘨 𝘨𝘦𝘪𝘵 ‘𝘵 𝘯𝘢𝘦𝘵 𝘥𝘰𝘰𝘳!👏👏

Bekiek HEEJ de aftermovie ván Gekke Maondaag 2022.