Trots op de Veldenaere, de bedrieve en ok òs oeësterbure die gister, vandaag en morge de hand oet de mouwe staeke en hebbe gestaoke um òs te bescherme taege ’t water!

26 𝘫𝘢𝘰𝘳 𝘷𝘦𝘳𝘴𝘤𝘩𝘪𝘭. 𝘐𝘴 𝘥’𝘳 𝘶𝘳𝘨𝘦𝘴 𝘦𝘪𝘯 𝘸𝘪𝘭,

𝘥𝘢𝘯 𝘪𝘴 𝘥’𝘳 𝘰𝘬 𝘦𝘪𝘯 𝘸𝘢𝘦𝘨.

𝘝𝘦𝘶𝘳 ò𝘴 𝘪𝘴 ‘𝘵 𝘨𝘭𝘢𝘢𝘴 𝘩𝘢𝘭𝘧𝘷𝘰𝘭,

𝘦𝘯 𝘯𝘢𝘦𝘵 𝘩𝘢𝘭𝘧𝘭𝘢𝘦𝘨.

‘𝘛 𝘣𝘭𝘪𝘦𝘧 𝘯𝘰𝘨 𝘦𝘧𝘧𝘦 𝘴𝘱𝘢𝘯𝘯𝘦𝘯𝘥,

𝘰𝘧 ‘𝘵 𝘩𝘦𝘭𝘵 𝘦𝘯 𝘸𝘪𝘦𝘭𝘢𝘯𝘨 ‘𝘵 𝘥𝘦𝘶𝘳𝘵,

𝘸𝘦 𝘣𝘭𝘪𝘦𝘷𝘦 𝘩𝘢𝘰𝘱𝘦 𝘰𝘱 𝘨𝘰𝘰𝘥 𝘨𝘦𝘭ô𝘬.

𝘌𝘯 𝘸𝘢𝘵 𝘥’𝘳 𝘰𝘬 𝘨𝘦𝘣𝘦𝘶𝘳t,

𝘸𝘦𝘦𝘫 𝘻𝘪𝘦𝘯 𝘵𝘳𝘰𝘵𝘴 𝘰𝘱 ò𝘴 𝘥ô𝘳𝘱,

𝘥𝘢𝘢𝘨 𝘢𝘢𝘯 𝘦𝘪𝘯 𝘴𝘵ö𝘬.